هتلداری

 

نام دروس مهارتی

میزان ساعات

کل ساعات

تعداد واحدها

جمع کل واحدها

میزان کل شهریه

تئوری

عملی

 تئوری

عملی

کارمند پذیر(فرانت افیس)

190

160

 

 

1210

6/5

3/5

 

 

34

 

 

 

860/000

متصدی طبقات در هتل

48

162

1/5

3/5

اتاقدار هتل

66

184

2

4

کاربر رایانه

83

217

3

5

متصدی البسه در هتل

45

55

1/5

1/5