رزومه اساتید کارآفرینی

نام و نام خانوادگی اساتید رزومه
دکتر مهدی کنعانی مشاهده رزومه
مهندس سید امیر جان نثاری مشاهده رزومه
مهندس محمد رضا زارع یکتا مشاهده رزومه
مهندس هادی رضایی مشاهده رزومه
دکتر اکرم میناوند چال مشاهده رزومه
مهندس نیره السادات طباطبایی مشاهده رزومه
مهندس نسیم روستا پیشه مشاهده رزومه
مهندس اسماعیل محمودلو مشاهده رزومه
مهندس حمیده حاتمی مشاهده رزومه
مهندس مجتبی ناهید مشاهده رزومه
مهندس رفیعه رازبانی مشاهده رزومه
مهندس پیمان علی غنی زاده مشاهده رزومه
مهندس سعید اسماعیلی مشاهده رزومه
مهندس ایمان نعمت اللهی مشاهده رزومه