در جلسه شورای آموزشی مجتمع فنی ایرانیان مسئولین دپارتمان های آموزشی تعیین گردیده اند ، ازین پس جهت انجام امور مربوط به رشته خود به مسئول دپارتمان مربوطه مراجعه نمایید.

   

  دپارتمان نقشه کشی : خانم کرک آبادی

  دپارتمان مدیریت خانواده : خانم کرک آبادی

  دپارتمان گردشگری : خانم معینی

  دپارتمان حسابداری : خانم شریف

  دپارتمان امور اداری : خانم شریف

  دپارتمان قالی بافی : خانم عربی

  دپارتمان کامپیوتر : خانم قاسمی

  دپارتمان طلا و جواهرسازی : آقای یزدی