دروس رشته امور اداري


بايگان
سرپرست دبيرخانه
مدير منابع انساني
مدير ارشد
مدير مياني
مدير پايه
مسئول دفتر
منشي درجه 1
کارشناس امور اداري
تجزيه و تحليل قوانين کار و تامين اجتماعي
مکاتبات اداري و تهيه و تنظيم گزرشات عملکردتوانايي
خواندن و نوشتن و درک مطلب متون انگليسي


نيروي انساني متخصص ، با تجربه و كارآمد غني ترين و با ارزشمند ترين ثروت و دارايي هر شركت محسوب مي شود به نحوي كه محققان و برنامه ريزان اقتصادي و اجتماعي ، قرن حاضر را قرن مديريت تعالي نيروي انساني و ارتباطات خواندند .
توجه به نيروي انساني ماهر و خلاق و استفاده بهينه از نيروي فكر و مهارت هاي فردي هر يك از كاركنان ، هر سازمان را در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و تحقق نظام شايسته سالاري سوق مي دهد .
مديريت امور اداري داراي معاونت هايي در واحدهاي امور كاركنان آموزش،تامين و برنامه ريزي نيروي انساني ،خدمات اداري و اجتماعي،روابط كا و مددكاري اجتماعي،دارو و درمان،بررسي و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي است .
بخش امور اداري ،از فعال ترين بخش هاي يك شركت مي باشد با برنامه ريزي نيروي انساني شامل كليه انتصابات و ترفيعات ،انجام طرح تعديل ، بررسي ترفيعات و بررسي سمت كاركنان جديدالاستخدام و تامين نيروهاي انساني كارآمد شامل استخدام، انتقال و تعيين ماموريتهاي داخلي شركت و .... مي باشد .
 
  رشته امور اداري يكي از رشته هاي شاخه كارو دانش و فني حرفه اي با هدف تربيت و پرورش افرادي كه بيش از كاركنان از دانش نظري و بيش از كارشناسان از جنبه عملي برخوردار هستند به وجود آمده است .  
 


از مهمترين اهداف رفتاري و شناختي در رشته امور اداري ايجاد مهارت و حرفه آموزي شامل :
1- آشنايي با كارهاي اداري مانند كار با رايانه ، تنظيم گزارش ، اجراي مقررات و آئين نامه هاي اداري
2- كسب مهارت و استفاده از وسايل ارتباط جمعي و ارسال پيام مانند تلفن ، فكس ، تلكس و رايانه
3- آشنايي با قوانين و مقررات تامين اجتماعي و قوانين مربوط به آموزش و اشتغال
4- آشنايي با مهارتهاي شغلي امور اداري،منشي گري،بايگاني و دبيرخانه
5- كسب مهارت در ايجاد ارتباط با مردم يا روانشناسي مردم
6- استفاده از دفتر تنظيم و طبقه بندي انواع نامه هاي اداري

عناوين شغلي رشته امور اداري :
1- كارمند دبيرخانه
2- كارمند كارگزيني
3- كارمند امور اداري
4- منشي يا مسئول دفتر در سازمان

آينده شغلي اين رشته :
هنرجويان رشته امور اداري پس از گذراندن دوره ها مي توانند در شركتها و سازمان هاي دولتي ، خصوصي ، بانك ها ، بيمه ، گمرك ، شهرداري ، هتل ها ، كشتيراني ، دفاتر خدماتي و بازرگاني و ...... مشغول به كار شوند .