فرج کمیجانی
مدیرعامل
 
رضا کرهرودی
مدیر بخش برادران
 
خانم قاسمی
مدیر بخش خواهران
 
خانم معینی
مدیر اجرایی
 
خانم شریف
مدیر داخلی
 
خانم کرک آبادی
مدیر آموزش
 
مهدی کفراشی
مدیر IT
 
خانم میر مجیدی
مدیر تبلیغات
 
ناصر کمیجانی
مدیر امور اداری
 
منصور کمیجانی
مدرس طلا و جواهرسازی
 
اسماعیل یزدی
مدرس طلا و جواهرسازی
 
تورج پشوتن
مدرس نقشه کشی ساختمان
رزومه
 
خانم سیفی
مدرس امور اداری و حسابداری
 
خانم شجاعی
مدرس مدیریت و برنامه ریزی خانواده
 
خانم عربی  
مدرس قالیبافی